劳劳亭歌(一名临沧观)

-返回首页- 查看更多关于李白的诗

《劳劳亭歌(一名临沧观)》

古诗全文、翻译译文、鉴赏赏析

作者:李白   标签:送别

劳劳亭歌(在江宁县南十五里古送别之所,一名临沧观)

金陵劳劳送客堂,蔓草离离生道傍。

古情不尽东流水, 此地悲风愁白杨。

我乘素舸同康乐,朗咏清川飞夜霜。

昔闻牛渚吟五章,今来何谢袁家郎。

苦竹寒声动月, 独宿空帘归梦长。

 

参考资料:劳劳亭歌-百度百科劳劳亭歌-百度汉语

 

劳劳亭歌拼音版:

jīn líng láo láo sòng kè táng ,màn cǎo lí lí shēng dào bàng 。gǔ qíng bú jìn dōng liú shuǐ ,

cǐ dì bēi fēng chóu bái yáng 。wǒ chéng sù gě tóng kāng lè ,lǎng yǒng qīng chuān fēi yè shuāng 。

xī wén niú zhǔ yín wǔ zhāng ,jīn lái hé xiè yuán jiā láng 。kǔ zhú hán shēng dòng qiū yuè ,

dú xiǔ kōng lián guī mèng zhǎng 。

劳劳亭歌全文翻译:

劳劳亭歌译文及注释

劳劳亭歌译文:

金陵之南有一座送客的劳劳亭,亭边道旁长满了离离的野草。

自古以来,别情不如长江东流之水,再加上此地的白杨悲风,更伤人情。

我像谢灵运一样缘流乘素舸,清霜之夜在长江的清流上朗咏。

曾闻昔日的袁虎在牛渚之下咏诗,被谢尚宠遇,而今我之诗才不在袁家郎之下。

而今所遇唯有苦竹寒声动秋月而已,可惜没有知音,只好空船独宿寄情于归梦之中。

劳劳亭歌注释:

劳劳亭:在江宁县南五十里,古送别之所,一名临沧观。

离离:草盛貌。

悲风愁白杨:《古诗》:“白杨多悲风,萧萧愁杀人。”

素舸:不加装饰的船。康乐:即谢灵运,以其袭封康乐公,故世称谢康乐。

朗:声音清晰响亮。川:指长江。

牛渚:即今安徽马鞍山采石矶。五章:五首诗。

袁家郎:指袁宏,字虎。晋人。

苦竹:王云:竹有淡竹苦竹二种,其茎叶不异,其笋味有别,以其笋味之苦淡而名。

帘:指船窗帘。

劳劳亭歌赏析(鉴赏):

劳劳亭歌整体赏析

劳劳亭又名新亭,距建康(南京)大约十五里左右,是沿长江顺流而下的必经之地。宋本此诗题下注云:“在江宁县南十里,古送别之所,一名临沧观。”送别之人常在此驻足,目送行人渐行渐远。后来,劳劳亭便成了离别感伤的代名词。诗中李白自比于谢灵运,自矜其才不减于袁宏,寄情于归梦而已。而叹时无谢尚,无人赏识、只有独宿空船。 [2]

名家点评

《唐诗镜》:不必他奇,气格声调高视一世。

《昭昧詹言》:“昔闻”以下发兴。收句归宿。

《李太白诗醇》:萧士赟曰:此诗意乃太白自比于灵运,而又自叹其才不减袁宏,而无谢尚之见知。“独宿空帘”,寄情归梦,亦可哀矣。

创作背景:

此诗约作于唐玄宗天宝八载(公元749年)李白游金陵时。

 

关于《劳劳亭歌(一名临沧观)》的相关故事

李白诗作《劳劳亭》作品鉴赏

作品鉴赏/劳劳亭[李白诗作]

劳劳亭整体赏析

此诗的前两句“天下伤心处,劳劳送客亭”,诗人以极其洗练的笔墨、高度概括的手法,破题而入,直点题旨。单就句意而言,这两句就是屈原《楚辞·九歌·少司命》所说的“悲莫悲兮生别离”和江淹《别赋》所说的“黯然销魂者,唯别而已矣”。但诗人既以亭为题,就超越一步、透过一层,不说天下伤心事是离别,只说天下伤心处是离亭。这样直中见曲,越过了离别之事来写离别之地,越过了送别之人来写送别之亭,立言就更高妙,运思就更超脱。而读者自会因地及事,由亭及人。

不过,这首诗的得力之处却非上面这两句,而是它的后两句。在上两句诗里,诗人为了有力地展示主题、极言离别之苦,指出天下伤心之地是离亭,也就是说天下伤心之事莫过于离别,已经把诗意推到了高峰,似乎再没有什么话好说,没有进一步盘旋的余地了。如果后两句只就上两句平铺直叙地加以引伸,全诗将纤弱无力,索然寡味。而诗人才思所至,就亭外柳条未青之景,陡然转过笔锋,以“春风知别苦,不遣柳条青”这样两句,别翻新意,另辟诗境。

这一出人意表的神来之笔,出自诗人的丰富联想。《文心雕龙·物色篇》说:“诗人感物,联类不穷。”诗思往往是与联想俱来的。诗人在构思时,要善于由甲及乙,由乙及丙。联类越广,转折和层次越多,诗篇就越有深度,也越耐人寻味。王之涣的《送别》诗“杨柳东风树,青青夹御河。近来攀折苦,应为别离多”,也是从杨柳生意,构思也很深曲;但就诗人的联想而言,只不过因古时有杨柳送别习俗,就把送别与杨柳这两件本来有联系的事物联系在了一起,而诗中虽然说到杨柳是“东风树”,却没有把送别一事与东风相联。李白的这两句诗却不仅因送别想到折柳,更因杨柳想到柳眼拖青要靠春风吹拂,从而把离别与春风这两件本来毫不相干的事物联在了一起。如果说王诗的联想还是直接的,那么李诗的联想则是间接的,其联想之翼就飞得更远了。

应当说,在古代诗歌中,从送别写到折柳,在从折柳写到春风的诗,并非绝无仅有。杨巨源的《折杨柳》诗“水边杨柳曲尘丝,立马烦君折一枝。惟有春风最相惜,殷勤更向手中吹”,写得也具见巧思,但与李白这两句相比,就显得巧而不奇。李白的这两句诗是把联想和奇想结合为一的。诗人因送别时柳条未青、无枝可折而生奇想,想到这是春风故意不吹到柳条,故意不让它发青,而春风之所以不让柳条发青,是因为深知离别之苦,不忍看到人间折柳送别的场面。从诗人的构思说,这是联想兼奇想;而如果从艺术手法来说,这是托物言情,移情于景,把本来无知无情的春风写得有知有情,使它与相别之人同具惜别、伤别之心,从而化物为我,使它成了诗人的感情化身。李锳在《诗法易简录》中赞美这两句诗“奇警无伦”,指出其“妙哉‘知’字、‘不遣”,正是一语中的的评论。

管世铭在《读雪山房唐诗钞之五绝凡例》中称王维《相思》、王之涣《送别》与李白《劳劳亭》三诗为“直举胸臆、不假雕镂”之作,并说:“祖帐离筵席,听之惘惘。二十字移情固至此哉。”

与李白的这首诗异曲同工、相映成趣的有李商隐的《离亭赋得折杨柳二首》之一:

暂凭樽酒送无憀,莫损愁眉与细腰。

人世死前惟有别,春风争似惜长条。

对照之下,两诗都以离亭为题,都是从离别想到杨柳,从杨柳想到春风,也都把春风写得深知离别之苦,对人间的离别满怀同情。但两诗的出发点相同,而结论却完全相反:李白设想春风因不愿见到折柳送别的场面而不让柳条发青;李商隐却先说送别之人不忍折损杨柳的枝叶,再设想春风为了让人们在临别之时从折柳相赠中表达一片情意,得到一点慰藉,而不惜柳条被人攀折。这说明,同一题材可以有各种不同的构思、不同的写法。诗人的想象是可以自由飞翔的,而想象的天地又是无限广阔的。

 

劳劳亭名家点评

《唐诗分类绳尺》:不经用意,自见深沉。

《唐诗归》:谭云:天下伤心处,古之伤心人,岂是寻常哀乐(首句下)!钟云:“知”字、“不遣”字,不见着力之痕。

《汇编唐诗十集》:说“天下”见非寻常,“伤心处”妙。

《唐诗摘钞》:将无知者说得有知,诗人惯弄笔如此。

《增订唐诗摘钞》:深极巧极,自然之极,太白独步。

《唐诗笺要》:起与“独坐清天下”同一肆境。三、四句视王之涣“近来攀折苦”,更剥进数层。

《历代诗法》:委过春风,用意深曲。

《唐宋诗醇》:二十字无不刺骨。

《网师园唐诗笺》:无情有情,与前篇(按指《渌水曲》)一意(末二句下)。

《秋窗随笔》:云溪子曰:杜舍人牧《杨柳》诗:“巫娥庙里低含雨,宋玉堂前斜带风”……俱不言“杨柳”二字,最为妙也。如此论诗,诗了无神致矣。诗人写物,在不即不离之间,“昔我往矣,杨柳依依”,只“依依”两字,曲尽态度。太白“春风知别若,不造柳条青”、何等含蓄,道破“柳”字益妙。

《诗法易简录》:若直写别离之苦,亦嫌平直;借“春风”以写之,转觉苦语入骨。其妙全作“知”字、“不遣”字,奇警绝伦。

《精选评注五朝诗学津梁》:离别何关于春风?偏说到春风,高一层意思作法。

《李太白诗醇》:严云:起句一口吸尽。

 


《劳劳亭歌(一名临沧观)》由李白诗歌网收集,为您整理了关于劳劳亭歌(一名临沧观)的古诗原文、翻译(译文)、赏析(鉴赏)等信息,为您学习欣赏李白的《劳劳亭歌(一名临沧观)》诗词(诗歌)提供必要的帮助!


文章标题:劳劳亭歌(一名临沧观)

链接地址:http://www.chengdu-snack.com/shiwen/9808.html

《劳劳亭歌(一名临沧观)》由李白诗歌网收集,为您整理了关于劳劳亭歌(一名临沧观)的诗文全文、翻译(译文)、赏析(鉴赏)等信息,为您学习欣赏李白的《劳劳亭歌(一名临沧观)》诗词(诗歌)提供必要的帮助!

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

随便看看